You are here:

kthehu mbrapa

Broshura KA FSHJM ALB

Këshillimi Akademik

Këshillimi Akademik

Personeli akademik, të angazhuar me vendim të Senatit,  që do të shërbejnë si këshillues akademik për studentët e Fakultetit e Shkencave të Jetës dhe Mjedisit është

Prof. Ass. Dr. Faruk Bojaxhi – Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit.

Kontakt: [email protected]

Mund të takoni atë personalisht dhe të leni një takim për konsultim.

Po ashtu mund të leni një takim online.

 

Të caktuarit  nën drejtimin e dekanit të fakultetit të caktuar, dhe në koordinim me Qendrën e Karrierës, koordinojnë aktivitetet e këshillimit për studentët universitar rreth programeve specifike akademike ose të individualizuara rreth aspekteve akademike, personale ose karriere që ndërhyjnë në arritjen e potencialit akademik.

Detyrat dhe përgjegjësitë e këshilltarit akademik:

 • Vlerëson interesin, prirjet dhe aftësitë e studentëve për të ndihmuar në planifikimin akademik dhe të karrierës
 • Këshillon studentët në zhvillimin e një programi akademik specifik duke përfshirë zgjedhjen e lëndëve zgjedhore
 • Vepron si ndërlidhës i Qendrës Karrierës  me fakultetin
 • Ofron këshilla për të përmirësuar zhvillimin e studentëve, për të përmirësuar cilësinë e mjedisit mësimor dhe për të këshilluar studentët për të përmbushur qëllimet akademike dhe të karrierës
 • Koordinon programet për studentët me nevoja të veçanta
 • Planifikon dhe ofron programe informuese për studentët nga grupet e nenperfaqesuara
 • Shërben si burim për këshilltarët/këshilltarët e tjerë akademik në lidhje me studentët me vështirësi
 • Planifikon dhe zbaton programe për të ndihmuar studentët në karrierë. Disa shembuj janë punëtoritë e studentëve, sesionet informative të departamenteve ose panairet kryesore.
 • Referon studentët për teste të ndryshme vlerësuese, vlerëson rezultatet e testeve, rekomandon një program të përshtatshëm bazuar në rezultatet e testit.
 • Ofron këshillime personale, profesionale dhe të tjera joakademike sipas rastit.
 • Bën referime në zyrat e duhura të Universitetit për vëmendje të specializuar kur tregohet.
 • Rekomandon studentët e caktuar për këshillim psikologjik
 • Ofron kontakt me studentët e ardhshëm universitarë dhe prindërit e tyre gjatë vizitave në shkolla të mesme, organizon vizita në kampus në baza grupore dhe në baza individuale.
 • Zbaton Statutin dhe rregulloret e Universitetit.
 • Shërben si burim për stafin akademik  dhe administrativ të fakultetit, për të ndihmuar në interpretimin e rregullave dhe rregulloreve akademike.  Zhvillon dhe zbaton seminare trajnimi gjatë shërbimit, video dhe mjete të tjera për të përmirësuar këshillimin akademik.
 • Punon ngushtë me zyrat e tjera të universitetit për të promovuar konsistencën dhe uniformitetin e gjykimeve në lidhje me çështje të tilla si: zbatimi i kërkesave akademike, provimi akademik, transferimi brenda ose jashtë programeve dhe çështje të tjera të ngjashme.
 • mbikëqyrë stafin mbështetës ose studentin tutor në punën e tyre
 • Kryen detyrat përkatëse sipas nevojës.