1

FAO mbështet stafin e FSHJM-së në ngritjen a kapaciteteve kërkimoro-shkencore