image_pdfimage_print

Agim Krasniqi

Laborant

•Është përgjegjës kryesor për laboratoret e kimisë dhe të fizikës.Mjetet dhe kemikatet ;
•Bashkëpunon me profesorin e lëndës ose asistentin ;
•I kryen përgatitjet për operacionet pëfundimtare lidhur me mbajtjen e ushtrimeve në
praktikumet themelore ( të kimisë analitike,kimisë organike ,biokimisë ,kimisë
inorganike ,kimisë fizike ,kimisë së pyjeve ,Fizikës I dhe II);
•Rregullon pajisjet dhe kompleton aparaturat për zhvillimin e eksperimenteve në kimi
dhe fizikë ( peshojat,instrumentet precize ,instrumentet matëse, mjetet dhe kemikatet);
•E bënë angazhimin e studentëve në mjetet për punë,jep ndihmë teknike gjatë ushtrimeve
laboratorike dhe përgatit eksperimentet për demostrim në ligjerata;
•I përgatit punët përfundimtare dhe teknike lidhur me mbajtjen e një provimi praktik;
•E bënë distilimin e ujit për nevojat e mësimit;
•Është përgjegjës për pastërin e laboratoreve (mjeteve të punës dhe kemikateve);
• I siguron dhe i ofron ndihmë studentëve,në rast të ndonjë lëndimi, gjatë zhvilimit të
eksperimenteve(lëndime nga zjarri-djegëja,kemikatet, lëndimet fizike ,helmimet etj);
•Mbanë shënime për funizim me mjete laboratorike dhe kemikate.Mbanë shenim për
prishjet e mundëshme në instrumentet teknike dhe i rregullon sipas mundësis;
•Ndihmon në regjistrimin vjetor të pasurisë së laboratorëve ;
•Kryen dhe punë të tjera në pajtim me qëllimin e vendit të punës të cilat mund të
kërkohen kohë pas kohe nga mbikëqyrësi (momentalisht kryen punët e Koordinatorit për
mbajtje e mësimit praktik)