You are here:

Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit

.

VLERËSIMI I PROGRAMIT

Programi 2: SHKENCAT E PYJEVE DHE MJEDISIT, BA, ri/akreditim

 

Emri i programit të studimit Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit
Niveli kualifikimit sipas KKK

(me shkurtesat BA, MA, PhD, program doktorate, kurs universitar, certifikatë apo diplomë profesionale)

Bsc (Baçelor i Shkencave)
Grada akademike dhe emërtimi i diplomës në formë të plotë dhe të shkurtuar Baçelor i Shkencave të Pyjeve dhe Mjedisit (Bsc. Forest. and Environ.)
Fusha e studimit sipas Erasmus Suject Area Codes (ESAC) 01.6
Profili i programit akademik (specializimi) Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit
Kohëzgjatja minimale e studimit 3 vjet
Forma e studimit (e rregullt, pa shkëputje nga puna, studim në distancë etj.) E rregullt
Numri i ECTS kredive (total dhe për vit) 180 ECTS
Modulet /Lëndët (titujt) Matematikë

Kimi

Biologjia e shtazëve

Biologjia e bimëve

Fizikë dhe meterologji

Sistematikë dhe botanikë e pyjeve

Kimia e pyjeve

Pedologjia e pyjeve

Informatikë

Gjuhë angleze

Silvikultura 1

Prodhimet pyjore jo drusore

Gjenetika e pyjeve

Dendrometria

Prerja e pyjeve

Silvikultura 2

Patologjia e pyjeve

Entomologjia e pyjeve

Dendrologji

Makanizimi i pyjeve

Ekologji e bimëve dhe gjeobotanikë

Agropylltari

Ergonomia e pyjeve

Revitalizimi i pyjeve

GIS për analizën e peizazhit

Bazat e ekonomisë

Administrimi dhe politikat e resurseve pyjore

Planifikimi i menaxhimit të pyjeve

Mbrojtja e pyjeve nga zjarret

Prodhimi i pyjeve

Mikrobiologjia ekologjike

Prodhimi bimor

Inxhinieringu i pyjeve

Fitosociologjia e pyjeve

Monitorimi i mjedisit

Menaxhimi i gjuetisë

Hidrologjia e pyjeve

Legjislacioni i pyjeve dhe mjedisit

Bazat e statistikës

Punë praktike

B.Sc. Teza

Numri i vendeve të studimit 50
Udhëheqës i programit studimor Prof. ass. dr. Faruk Bojaxhi,

Prof. ass. dr. Albana Milaimi,

Prof. ass. dr. Ylli Kortoçi,

Prof. ass. dr. Mirvjena Këllëzi,

Personeli i përhershëm shkencor/artistik

(Numri sipas kategorive të personelit)

Katër (4) profesorë:

Katër profesorë të asociuar, dhe një (1) asistent, Ph.D. kandidat

Taksat e studimit 0€ për semestër

Sipas udhëzimit administrativ të MASHTI

Përmbajtja e procesit arsimor

Tabela me informatat për programin e studimit nën vlerësim

 

Viti i parë
Semestri I Orë/javë  
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1. O Matematikë 3 2 6 Prof. asoc. dr. Ismet Temaj
2. O Kimi 3 2 6 Prof. asoc. dr. Musaj Paçarizi
3. O Biologjia e bimëve 3 2 6 Prof. ass. dr. Bekim Gashi
4. O Biologjia e shtazëve 3 2 6 Prof. ass. dr. Albana Milaimi
5. O Fizikë dhe meterologji 3 2 6 Prof. asoc. dr. Meleq Bahtijari
Total 30  
Semestri II
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1. O Sistematikë dhe botanikë e pyjeve 3 2 6 Prof. ass. dr. Bekim Gashi
2. O Kimia e pyjeve 3 2 6 Prof. dr. Fatmir Faiku
3. O Pedologjia e pyjeve 2 2 5 Dr. sc. Muhamet Zogaj
4. O Informatikë 2 2 5 Prof. ass. dr. Arsim Susuri
5. O Gjuhë angleze 2 2 5 Dr. sc. Kadri Krasniqi
6. Z Lëndë zgjedhore 2 1 3
Total 30  
Viti i dytë
Semestri III
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1. O Silvikultura 1 3 2 6 Prof. ass. dr. Mirvjena Këllezi
2. O Prodhimet pyjore jo drusore 3 2 6 Prof. ass. dr. Ylli Kortoçi
3. O Gjenetika e pyjeve 3 2 6 Prof. ass. dr. Albana Milaimi
4. O Dendrometria 3 2 6 Prof. ass. dr. Faruk Bojaxhi
5. O Prerja e pyjeve 3 2 6 Prof. ass. dr. Ylli Kortoçi
Total 30  
Semestri IV
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1. O Silvikultura 2 3 2 6 Prof. ass. dr. Mirvjena Këllezi
2. O Patologjia e pyjeve 2 2 5 Prof. ass. dr. Fadil Musa
3. O Entomologjia e pyjeve 2 2 5 Prof. ass. dr. Fadil Musa
4. O Dendrologji 3 2 6 Prof. ass. dr. Faruk Bojaxhi
5. O Makanizimi i pyjeve 2 2 5 Prof. ass. dr. Ylli Kortoçi
6. Z Lëndë zgjedhore 2 1 3
Total 30  
Viti i tretë
Semestri V
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1 O Ekologji e bimëve dhe gjeobotanikë 3 2 6 Prof. ass. dr. Bekim Gashi
2. O Agropylltari 3 2 6 Prof. ass. dr. Faruk Bojaxhi
3. O Ergonomia e pyjeve 3 2 6 Prof. ass. dr. Ylli Kortoçi
4. O Revitalizimi i pyjeve 3 2 6 Prof. ass. dr. Mirvjena Këllezi
5. O GIS për analizën e peizazhit 3 2 6 Prof. ass. dr. Ferim Gashi
Total 30  
Semestri VI
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1. O Bazat e Ekonomisë 2 2 5 Prof. ass. dr. Kushtrim Braha
2. O Administrimi dhe politikat resurseve pyjore 3 2 6 Prof. ass. dr. Faruk Bojaxhi
3. O Planifikimi i menaxhimit të pyjeve 3 2 6 Prof. ass. dr. Faruk Bojaxhi
4. O Mbrojtja e pyjeve nga zjarret 3 2 6 Prof. ass. dr. Mirvjena Këllezi
5. Z Punë praktike ose/dhe Lëndët zgjedhore 2 1 3 Prof. ass. dr. Faruk Bojaxhi
6. O B.Sc. Teza 4  
Total 30  
Lëndët zgjedhore Orë/javë  
Nr. O/Z Lëndët L U ECTS Mësimdhënësi
1 Z*** Prodhimi i pyjeve 2 1 3 Prof. ass. dr. Mirvjena Këllezi
2 Z** Mikrobiologjia ekologjike 2 1 3 Prof. ass. dr. Albana Milaimi
3 Z* Prodhimi bimor 2 1 3 Prof. asoc. dr. Isuf Lushi
4 Z** Inxhinieringu i pyjeve 2 1 3 Prof. ass. dr. Ylli Kortoçi
5 Z*** Fitosociologjia e pyjeve 2 1 3 Prof. ass. dr. Bekim Gashi
6 Z* Monitorimi i mjedisit 2 1 3 Prof. ass. dr. Albana Milaimi
7 Z** Menaxhimi i gjuetisë 2 1 3 Prof. ass. dr. Faruk Bojaxhi
8 Z* Hidrologjia e pyjeve 2 1 3 Prof. asoc. dr. Arben Alla
9 Z*** Legjislacioni i pyjeve dhe  mjedisit 2 1 3 Prof. ass. dr. Faruk Bojaxhi
10 Z** Bazat e statistikës 2 1 3 Prof. ass. dr. Mirvjena Këllezi
11 Z*** Punë praktike 0 3 3 Përgjegjësi i programit

 

Shkurtesat: L – Ligjërata; O – Obligative; Z – Zgjedhore

*      Rekomandohet për vitin e parë

**    Rekomandohet për vitin e dytë

*** Rekomandohet për vitin e tretë

Pyjet janë një hapësirë ​​të veçantë të jetesës, ato ndihmojnë të krijojë ekuilibrin ekologjik dhe, në të njëjtën kohë, të sigurojë popullatën e njeriut me një burim themelor të ripërtritshëm, si dhe përfitimet e shumta jo-materiale. Zhvillimi i qëndrueshëm nuk është e mundur pa profesionistët e pylltarisë. Pothuajse 60% e territorit të Kosovës është e mbuluar me pyje, që është një veçori në Evropë dhe është një mundësi e shkëlqyer për zhvillimin, që nga burimet e rralla natyrore dhe deri te menaxhimi i qëndrueshëm i tyre. Programi i studimit kualifikon studentët për të punuar në ekosistemet pyjore në përputhje me parimet moderne të afërta me natyrën, dhe menaxhimin e qëndrueshëm. Një skemë e tillë kërkon lidhjen mes shkencave ekologjike, ekonomike dhe teknike. Ajo kërkon njohuri të ekosistemeve pyjore, aspektet sociale të menaxhimit të pyjeve, teknikat e ndryshme dhe teknologjit e përdorura në menaxhimin e pyjeve dhe njohja me mjete moderne metodologjike. Një avantazh i programit të studimit është veçantia mbi praktikën individuale dhe punës në ambient.

Universiteti Ukshin Hoti ka bazën e domosdoshme për hartim dhe realizimin e planit mësimor, sepse përparësia e kryesore e këtij plan programit të hartuar dhe i propozuar për akreditim, mbështet në trendët e zhvillimit bashkëkohorë të fushës së shkencave pyjore, ndërsa pozita gjeografike që ka regjioni i Prizren për shkak se është afër parkut nacional “Malet e Sharrit” e bënë këtë program edhe më të lehtë për të implementuar në praktikë në njërën anë, ndërsa në anën tjetër është edhe program i veçantë studimor ngase asnjë Universitet tjetër në Kosovë nuk ofron program studimor në Shkencat e Pyjeve.

Të diplomuarit mund të gjejnë punësim në ndërmarrjet e shërbimeve pyjore publike, organizatat për menaxhimin e kafshëve të egra dhe mbrojtjen e natyrës, organizatat ekonomike dhe shkolla ​​(e mesme dhe arsimin e lartë). Gjithnjë e më shumë mundësi janë të siguruara nga vetë-punësimi – sipërmarrës të pavarur (të përpunimit fillestar të drurit, krijimin e pyjeve, tregtimin e drurit, pemëtari, prodhimi drumeve dekorativ, ekoturizmin, agjencitë private këshilluese në pylltari, inxhinieri biologjike, planifikim hapësinor, menaxhimin e zonave malore). Për shkak të sipërfaqeve të mëdha pyjore dhe rëndësinë e tyre në Kosovë, kërkesa për profesionistët pyjore në administratë, dhe në organizata qeveritare dhe jo-qeveritare që merren me mbrojtjen e  natyrës, është në rritje.

Një numër i konsiderueshëm i të diplomuarve mund të punësohen edhe në ndërmarrje private, si serra për prodhim komercial (prodhim i pemëve dhe bimëve dekorative), por edhe në laboratorë të lëmisë relevante.

 

Rezultatet e pritura të mësimit

Pas përfundimit të këtij programi studentët do të jenë të aftë:

 • Të kryejnë aktivitetet e zyrtarit të pyjeve, apo bashkëpunëtor profesional në të gjitha aktivitetet pyjore;
 • Të punojnë në kryerjen e inventarizimit të pyjeve dhe të marrin pjesë në zbatimin e programit të menaxhimit të pyjeve;
 • Të kryejnë të gjitha punët profesionale në terren për kujdesin, revitalizimin dhe mirëmbajtjen e qëndrueshëm të pyjeve;
 • Të njihen me pajisjet mekanike, teknikat dhe teknologjitë standarde që aplikohen në pylltari-kryesisht në marrjen e drurëve nga pyjet natyrore, kulturave pyjore dhe plantacionet.
 • Të kryejnë punë profesionale për përmirësimin dhe planifikimin e pyjeve në Kosovë, por edhe për të mbrojtur pyjet kundër faktorëve abiotikë dhe biotikë, veçanërisht kundër zjarreve në pyje.
 • Të kuptojë dhe zhvillojë aktivitete profesionale të zbatimit të programeve të menaxhimit të kafshëve të egra dhe bimëve, organizimin e gjuetisë bazë.
 • Të njihen me teknikat dhe teknologjinë e ndërtimin e rrugëve pyjore, shitjen e asortimenteve drusore, organizimin e prodhimit në pylltari, dhe shëndetin dhe sigurinë në punë në pylltari.
 • Të kualifikohen për të kryer punë individuale në ndërmarrjet private dhe si inspektor pyjor, ose për t’u përfshirë në punë ekipore në lidhje me të gjitha detyrat e tjera në pylltari, natyrën dhe mbrojtjen e mjedisit.
 • Të përgatiten për të vazhduar zhvillimin e tyre profesional dhe të aftësohen që të vazhdojnë studimet master.
 • Me përfundimin e këtij kursi, studentët do të njihen me punën praktike nga fusha e shkencave pyjore dhe mjedisit, etj. Praktika mund të zhvillohet edhe jashtë vendit.
 • Praktikat profesionale synojnë edhe shkëmbimin e përvojave të mira dhe rekomandimeve me dobi reciproke: gërshetimi i vlerave nga teoria në praktikë, mundësi punësimi, etj.).

Qëllimi kryesor i yni është që t’ju mundësojmë studentëve vizita studimore në universitetet partnere e sidomos në Universitetin e Ljubljanës, Universitetin Politeknik në Ankona dhe atë Bujqësor të Tiranës meqë edhe kemi marrëveshje bashkëpunimi me këto universitete për këtë profil studimor. Gjithashtu studentët do të kenë mundësi për vizita studimore praktike edhe në Ministrinë e Bujqësisë, Agjencionin e Pyjeve të Kosovës, Drejtoritë e Parqeve Nacionale, Komunat, NGO “FINCH”, dhe ne kordinim me Bordin Këshillëdhënës Industrial (BKI), me komunitetin e biznesit, OJQ, institucionet qeveritare, shoqërinë civile, studentët do të kenë mundësi për praktikë profesionale, punësim, projekte të përbashketa, trajnime shërbime këshillimore etj.

Në të ardhmen pritet që në bashkëpunim me mësimdhënësit me punimet e tyre  të marrin pjesë në konferenca të ndryshme dhe të botohen nëpër revistat shkencore kombëtare dhe ato ndërkombëtare.

Mësimdhënësit e programit Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit, në formë individuale zhvillojnë hulumtime të ndryshme shkencore nga fushat e tyre studimore, pra edhe në fushën e pylltarisë. Këto hulumtime kryesisht synojnë arritjen dhe prezantimin e rezultateve shkencore nga fushat e studimit të tyre të cilat kohë pas kohe prezentohen në konferenca dhe takime tjera shkencore  në vend dhe jashtë vendit.

Fakulteti: Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit

 

Emërtimi i programit të studimit: Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit (Bachelor)

 

Numri i ECTS kredive për programin e propozuar të studimeve: 180

 

Programi e studimit të universiteteve evropiane me të cilat është i krahasueshëm programi i Shkencave të Pyjeve dhe Mjedisit i Fakultetit të Shkencave të Jetës dhe Mjedisit (Universiteti  #1  nënkupton Universitetin me të cilin programet e studimit janë në pajtueshmëri 80% dhe Universiteti  #2 nënkupton Universitetin me të cilin jeni të ngjashëm).

 

 

Universiteti Ukshin Hoti, në Prizren Universiteti  #1 Universiteti  #2
Emërtimi i universitetit Universiteti Ukshin Hoti Università Politecnica delle Marche (Ancona, Italy). 2Università degli Studi di Palermo (Palermo, Italy).
3University of Ljubljana (Slovenia)
Fakulteti Fakulteti i Shkencave të Jetës dhe Mjedisit Faculty of Agriculture 2Scienze Agrarie e Forestali
3Biotechnical Faculty
Titulli i programit Shkencat e Pyjeve dhe Mjedisit Forest and Environmental Science 2Forest and Environmental Science
3Forestry and Renewable Forest Resources
% e krahasueshmërisë Rreth 80% 2Rreth 80% 3Rreth 20%

 

 

*Sipas udhëzimit administrativ të MASHT do të aplikohet pagesa për studime!

Pylltaria është profesion, shkencë dhe aftësi e menaxhimit dhe ruajtjes së ekosistemeve pyjore për të mirën e përhershme të shoqërisë, mjedisit dhe ekonomisë. Prandaj, qëllimi është që të diplomuarit e pylltarisë të aftësohen për të menaxhuar ekosistemet pyjore nga aspektet biologjike-mjedisore, teknike dhe ekonomike.

Qëllimi kryesor i programit është që të ofroj edukim të nivelit bachelor të pylltarisë. Për shkak të sipërfaqeve të mëdha pyjore dhe rëndësinë e tyre në Kosovë, kërkesa për profesionistët pyjore në administratë, dhe në organizata qeveritare dhe jo-qeveritare që merren me mbrojtjen e  natyrës, është gjithnjë në rritje. Njohuri bazike në shkencat e natyrës, së bashku me aplikimin e tyre në pylltari, do të ofrojnë edukimin e nevojshëm për kërkesat e tregut të punës në lëmin e pylltarisë dhe shkathtësive të nevojshme në profesionale të ndryshme, si dhe do ti aftësoj studentet për të vazhduar studimet e tyre në programin e ciklit të dytë – Master.

 

Objektivat e programit të studimit:

 • të kanë një nivel të avancuar të kuptuarit të problemve ne fushën e Pyjeve dhe Mjedisit dhe atë të botës së gjallë në përgjithësi.
 • të marrin njohuri të thella rreth ndërtimit dhe funksionimit te mekanizmave në kontekstin e ruajtjes dhe mirëmbajtjes së natyrës, menaxhimit të qëndrueshëm të pyjeve, florës dhe faunës, dhe të gjithë organizmave të gjalla mbi tokë, të cilat do të fuqizohen më tutje duke kryer hulumtime substanciale në fushat e zgjedhura.
 • të mësojnë se si profesionalisht të sistemojnë, analizojnë dhe raportojnë të dhënat e mbledhura në teren ose në laborator, relevante për studimin e Pyjeve dhe resurseve pyjore në nivele të ndryshme.
 • të zhvillojnë shkathtësi profesionale në të shkruar, marrjen e informatave, analizën statistike të dhënave, prezentim të rezultateve, zgjidhjen e problemeve dhe punë grupore që janë të nevojshme për punësim.
 • të aftësohen për ofrimin e këshillave dhe ekspertizës për institucionet dhe organizatat relevante.

Titulli i Gradës akademike dhe emërtimi i diplomës në formë të plotë dhe të shkurtuar

Studimet në këtë program janë të nivelit BA (3 vjeçare), me gjithsejt 6 semestra nga 30 ECTS secili prej tyre, gjithsejt 180 ECTS.

Pas përfundimit me sukses të studimeve, kandidati merr titullin: Baçellor i Shkencave të Pyjeve dhe Mjedisit.