You are here:

Komisioni i Studimeve

Komisioni i studimeve në nivel të Fakultetit Shkencave të Jetës dhe Mjedisit në përbërje:

  1. Prodekani/ja – kryetar/e
  2. Prof. Asoc. Dr. Mirvjena Këllezi – nënkryetare;
  3. Prof. Asoc. Dr. Kushtrim Braha – anëtar;
  4. Prof. Ass. Dr. Nol Krasniqi – anëtar;
  5. Ass. Liridon Buqaj – anëtar;
  6. Beslinda Himaj – anëtar;